Ordlista för sparande och investeringar

Är du ny inom sparande och investeringar eller har du kanske bara stött på ett nytt begrepp inom området? Här i ordlistan nedan listar vi de 30 vanligaste begreppen inom området så du får koll inför din resa mot en bättre ekonomi!

 • Aktier: Ägandeandelar i ett företag. Genom att köpa aktier blir du delägare och kan dra nytta av företagets framgång genom kursstegringar och utdelningar.
 • Obligationer: Skuldebrev som emitteras av företag eller regeringar för att låna pengar från investerare. Obligationer ger ränta och löper vanligtvis under en bestämd tidsperiod.
 • Fond: En pool av pengar som samlats in från flera investerare för att investera i olika tillgångar, som aktier, obligationer eller råvaror, för att uppnå en gemensam finansiell målsättning.
 • Indexfond: En fond som syftar till att spegla avkastningen på ett visst marknadsindex, såsom S&P 500 eller OMXS30, genom att investera i samma aktier i samma proportioner.
 • Risk: Osäkerheten kring framtida avkastning på en investering. Högre risk kan innebära större potentiell avkastning men också ökad chans för förlust.
 • Avkastning: Mängden pengar en investering genererar över en viss tidsperiod, vanligtvis uttryckt som en procentuell ökning av det ursprungliga investerade beloppet.
 • Diversifiering: Att sprida investeringar över olika tillgångar för att minska risken. Genom att investera i olika tillgångsklasser eller sektorer kan man minska effekten av en dålig prestation hos en enskild tillgång.
 • Portfölj: En samling av olika investeringar som ägs av en individ eller en institution.
 • Aktieindex: En statistisk mätning av förändringarna i en grupp av aktier inom en viss marknad eller sektor, används för att spåra marknadsprestanda.
 • Valuta: Pengar som används som ett medium för utbyte. Valutamarknaden är där olika valutor handlas.
 • Ränta: Kostnaden för att låna pengar eller ersättningen för att låna ut pengar, uttryckt som en procentandel av det ursprungliga lånebeloppet.
 • Sparande: Processen att lägga undan pengar för framtida användning istället för att spendera dem omedelbart.
 • Inflation: Den allmänna ökningen av priserna på varor och tjänster över tid, vilket minskar köpkraften för en given summa pengar.
 • Hedgefond: En investeringsfond som använder olika strategier, inklusive långa och korta positioner, för att generera avkastning oavsett marknadens riktning.
 • Kapitalvinst: Vinsten som uppstår när en tillgång säljs för mer än dess ursprungliga köpesumma.
 • Likviditet: Hur lätt en tillgång kan köpas eller säljas utan att påverka dess marknadspris.
 • Pensionsplan: Ett sparprogram som syftar till att tillhandahålla inkomst efter pensionering, vanligtvis finansierat genom bidrag från arbetsgivare, arbetstagare eller båda.
 • Utbud och efterfrågan: Principen som styr priser på marknaden, där priserna på varor och tjänster bestäms av balansen mellan tillgång och efterfrågan.
 • Tillgångsallokering: Processen att fördela investeringar över olika tillgångsklasser för att uppnå en önskad risk- och avkastningsprofil.
 • Aktiemarknad: Den plats där aktier handlas, antingen på en fysisk börs eller elektroniskt.
 • Fondförvaltare: En person eller ett företag som ansvarar för förvaltningen av en investeringsfond och dess tillgångar.
 • Realränta: Räntan justerad för inflationen, vilket ger den verkliga avkastningen på en investering.
 • Megatrender: Långsiktiga, övergripande trender som kan påverka ekonomi och marknader, såsom demografiska förändringar, teknologisk utveckling och klimatförändringar.
 • Initial Public Offering (IPO) också känt som Börsnotering: Processen där ett privat företag första gången erbjuder sina aktier till allmänheten på en börs.
 • Volatilitet: Måttet på hur mycket och hur snabbt värdet på en tillgång ändras över tid.
 • Kapitalförvaltning: Professionell förvaltning av investeringar för att maximera avkastningen inom en given riskprofil.
 • Dividend: En del av företagets vinst som fördelas till dess aktieägare.
 • Börsmäklare: En person eller ett företag som underlättar köp och försäljning av finansiella tillgångar på börsen.
 • Återinvestering: Att använda utdelningar eller kapitalvinster från en investering för att köpa ytterligare aktier eller andra tillgångar.
 • Marknadsorder: En order från en investerare till en mäklare att köpa eller sälja en tillgång till det bästa tillgängliga priset på marknaden vid tidpunkten för ordern.